Nhà máy thủy điện Ca Nan 1

Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần SCI E&C

Đơn vị giao thầu: Công ty Cổ phần SCI E&C

Địa điểm:  Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 

Thời gian: T4/2018 - T11/2018

Công việc thực hiện: Gia công, vận chuyển và lắp đặt thiết bị đường ống áp lực 

Công suất: 7 MW

Tổng mức đầu tư: 810,842 tỷ đồng