Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng

Đặc biệt, SCI ứng dụng triệt để Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007. Để vận hành hệ thống quản lý tiêu chuẩn này, Công ty đã tập trung đầu tư nhân lực và cơ sở vật chất; xây dựng các quy trình hoạt động có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận phòng ban và dự án; xác định và quản lý các vấn đề về môi trường một cách toàn diện; phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường và quản lý chất thải nguy hại môi trường.